ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน แผน OT ต.ค.61 รพ.สต.กลาง...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2018, 09:39:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

653 กระทู้
649 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน ปิดงบ รพ.สต.บุตร
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:49:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

337 กระทู้
334 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืน CFO 61 รวมลูกข่ายเขื...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 09:00:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

47 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ที่พักขยะติดเชื่อ
เมื่อ ตุลาคม 17, 2018, 10:43:28 AM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

428 กระทู้
398 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน รง.ยุทธศาสตร์ กย.61 ส้มป...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2018, 09:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน อสม.แก้ไข 03579
เมื่อ มิถุนายน 04, 2018, 10:03:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

416 กระทู้
414 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน บริหารเวชภัณฑ์ รพ.สต.บุ...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2018, 02:07:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1296 กระทู้
1279 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน Re: รายงานตรวจอาหารปลอดภ...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 11:52:05 AM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

61 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน ตารางนัดเจาะLAB HMS 62
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 03:04:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

360 กระทู้
147 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน Re: แบบฟอร์มแผนปฎิบัติกา...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 01:44:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

290 กระทู้
169 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน Re: รับจำนวนสำรวจกลุ่มเป...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2018, 01:40:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

392 กระทู้
164 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน Re: แบบรายงานฆ่าตัวตาย
เมื่อ ตุลาคม 15, 2018, 04:14:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

40 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน โครงการปี 2561 ศสม.เขื่อ...
เมื่อ ตุลาคม 03, 2018, 04:03:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

292 กระทู้
282 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน รง.แพทย์แผนไทย กย.61 รพ....
เมื่อ ตุลาคม 13, 2018, 09:44:39 AM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน เลือกตั้งกรรมการ พกส.
เมื่อ ตุลาคม 09, 2018, 09:57:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2244 กระทู้
1386 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:19:11 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

457 กระทู้
453 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03581
ใน แผน OT ต.ค. 61 รพ.สต.โพน...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2018, 02:39:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

598 กระทู้
598 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน 43แฟ้ม_ 12-18 ตค.61_ หั...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:41:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

4805 กระทู้
2400 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองโน
ใน รง 506 16-18 ตค.61 รพ.สต...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:40:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

250 กระทู้
231 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2018, 10:55:51 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

14 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 03571
ใน ขั้นตอนการปิดบัญชี
เมื่อ ตุลาคม 17, 2018, 10:22:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

58 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน ปก ฝากให้ทิพ
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 04:33:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน ฝากให้ใหญ่
เมื่อ กันยายน 24, 2018, 12:39:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน บ้านกอก
เมื่อ ตุลาคม 12, 2018, 08:59:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

70 กระทู้
70 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน สำรองข้อมูล
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:50:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย charoenchai
ใน รุ็
เมื่อ กันยายน 25, 2018, 03:03:10 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

16526 กระทู้ ใน 9434 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "ปิดงบ รพ.สต.บุตร" ( วันนี้ เวลา 10:49:57 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

18 บุคคลทั่วไป, 3 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
รพ.สต.หนองโน, จีระนันท์, pcu03577

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 33. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)