ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน แผน OT ต.ค.61 รพ.สต.กลาง...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2018, 09:39:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

601 กระทู้
597 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน GL กย61 รพ.สต.ดงยาง ส่งใ...
เมื่อ ตุลาคม 11, 2018, 09:30:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

333 กระทู้
330 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03586
ใน CFO61-กย.-รพ.สต.ผักแว่น(...
เมื่อ ตุลาคม 12, 2018, 02:55:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

46 กระทู้
45 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ให้พี่อีด
เมื่อ กันยายน 26, 2018, 09:37:16 AM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

428 กระทู้
398 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน รง.ยุทธศาสตร์ กย.61 ส้มป...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2018, 09:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน อสม.แก้ไข 03579
เมื่อ มิถุนายน 04, 2018, 10:03:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

416 กระทู้
414 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน บริหารเวชภัณฑ์ รพ.สต.บุ...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2018, 02:07:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1295 กระทู้
1279 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน อาหารปลอดภัย ก.ย.61 ...
เมื่อ ตุลาคม 06, 2018, 11:29:40 AM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

58 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน สำรวจเป้าหมายคัดกรองมะเร...
เมื่อ ตุลาคม 11, 2018, 10:42:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

359 กระทู้
147 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จีระนันท์
ใน แบบฟอร์มประเมินงานผู้สูง...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:45:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

286 กระทู้
168 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.นาคำใหญ่
ใน แผนกิจกรรมหมออนามัย 100 ...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2018, 12:16:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

392 กระทู้
164 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน Re: แบบรายงานฆ่าตัวตาย
เมื่อ ตุลาคม 15, 2018, 04:14:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

40 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน โครงการปี 2561 ศสม.เขื่อ...
เมื่อ ตุลาคม 03, 2018, 04:03:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

292 กระทู้
282 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน รง.แพทย์แผนไทย กย.61 รพ....
เมื่อ ตุลาคม 13, 2018, 09:44:39 AM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน เลือกตั้งกรรมการ พกส.
เมื่อ ตุลาคม 09, 2018, 09:57:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2225 กระทู้
1379 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน Re: สรุปผลการให้บริการวั...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:37:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

457 กระทู้
453 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03581
ใน แผน OT ต.ค. 61 รพ.สต.โพน...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2018, 02:39:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

596 กระทู้
596 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03577
ใน 43 files 5 -11 ต.ค 61 ...
เมื่อ ตุลาคม 12, 2018, 03:50:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

4745 กระทู้
2373 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน รง.506 11-14 ต.ค.61 รพ....
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:14:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

249 กระทู้
230 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2018, 10:41:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

13 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แขม
ใน ปกส.61
เมื่อ ตุลาคม 12, 2018, 09:36:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

55 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน โครงการเยี่ยมบ้าน 100ปี ...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2018, 04:37:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน ฝากให้ใหญ่
เมื่อ กันยายน 24, 2018, 12:39:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน บ้านกอก
เมื่อ ตุลาคม 12, 2018, 08:59:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

68 กระทู้
68 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน 11ตค61
เมื่อ ตุลาคม 11, 2018, 03:50:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย charoenchai
ใน รุ็
เมื่อ กันยายน 25, 2018, 03:03:10 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

16366 กระทู้ ใน 9326 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "แบบฟอร์มประเมินงานผู้สูง..." ( วันนี้ เวลา 10:45:29 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

27 บุคคลทั่วไป, 6 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
pcu14850, surasak, จีระนันท์, รพ.สต.จานเขื่อง, สอ.แขม, Nattaporn

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 39. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)