ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

151 กระทู้
151 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองโน
ใน แผนOT พ.ค.62 รพ.สต.หนองโ...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2019, 10:47:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1212 กระทู้
1207 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืน GL นาคำใหญ่ 4
เมื่อ พฤษภาคม 19, 2019, 01:08:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

530 กระทู้
527 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน CFOสอ.ยางน้อย เดือนเมษาย...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2019, 11:34:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

73 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน สขร.ให้อิ้ด
เมื่อ มีนาคม 13, 2019, 03:33:28 PM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

542 กระทู้
493 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน รายงานยุทธ จาก รพ.สต.ศรี...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2019, 11:25:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน รายชื่ออสม.ขอตกเบิก สอ.เ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2019, 01:22:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

758 กระทู้
756 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03580
ใน รายงานบริหารเวชภัณฑ์ รพ....
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2019, 11:16:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1315 กระทู้
1295 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03577
ใน บริหารยาและเวซภัณฑ์ รพ.ส...
เมื่อ พฤษภาคม 05, 2019, 01:16:33 PM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

130 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน ผลคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่...
เมื่อ พฤษภาคม 13, 2019, 04:48:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

600 กระทู้
186 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน Re: รับรายงานการตรวจสุขภ...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2019, 02:15:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

369 กระทู้
199 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน Re: 506 25-27มีค.62 รพ.ส...
เมื่อ เมษายน 26, 2019, 10:35:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

502 กระทู้
198 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03580
ใน รายงาน EQ 3-5 ปี รพ.สต.บ...
เมื่อ เมษายน 04, 2019, 10:12:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

5 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 20, 2019, 02:06:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

51 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu14850
ใน แบบสำรวจข้อมูลด้านการสุข...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2019, 03:19:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

458 กระทู้
440 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน 43 แฟ้ม รพ.สต.ท่าไห
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2019, 04:36:44 PM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน แผนตรวจควบคุมภายใน62
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2019, 11:57:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2895 กระทู้
1930 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน Re: ขอความร่วมมือส่งรายช...
เมื่อ พฤษภาคม 19, 2019, 09:57:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

548 กระทู้
544 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน แผน OT เม.ย.62 รพ.สต.กลา...
เมื่อ เมษายน 09, 2019, 10:29:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน รายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ รพ....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 12:18:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

690 กระทู้
690 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 43 แฟ้ม ศสม.เขื่องใน 1-1...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2019, 03:52:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

6548 กระทู้
3274 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03586
ใน รง.506 วันที่ 16-19พค.62...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:22:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

337 กระทู้
317 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2019, 10:47:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน รายงานการเบิกวัคซีน ว 3/...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2019, 02:20:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน ข้อมูล PAP62 รพ.สต.กุดกะ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2019, 11:25:59 AM

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

15 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน คุณสมบัติ ตู้เย็น 62
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 03:30:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

88 กระทู้
78 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน ฝากๆๆ หลุ๋ย หลุ๋ย
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2019, 04:36:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kanchana
ใน ฝากงาน
เมื่อ มีนาคม 05, 2019, 01:40:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

33 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน กอก
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2019, 01:54:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

141 กระทู้
140 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน ให้พี่บิว สร้างถ่อ
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2019, 02:06:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน บุตร
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 01:33:14 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

21884 กระทู้ ใน 12985 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "รง.506 วันที่ 16-19พค.62..." ( วันนี้ เวลา 08:22:36 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

32 บุคคลทั่วไป, 3 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
pcu03586, pcu03577, pcu03585

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 38. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)