ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.จานเขื่อง
ใน แผนOTมิ.ย .61
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2018, 12:53:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

354 กระทู้
354 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืน GLนาคำใหญ่ 5 ใหม่
เมื่อ มิถุนายน 19, 2018, 10:53:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

169 กระทู้
169 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน ให้ ผอ.เชษฐ์แก้ไขใหม่
เมื่อ มิถุนายน 19, 2018, 10:58:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

35 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน แบบฟอร์มทะเบียนคุมใบสั่ง...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2018, 03:13:16 PM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

345 กระทู้
315 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน รง.ยุทธศาสตร์ พค.61 ส้มป...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2018, 10:05:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน อสม.แก้ไข 03579
เมื่อ มิถุนายน 04, 2018, 10:03:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

216 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03583
ใน รายงานเบิกยา-วัคซีน มิ.ย...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 10:45:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1260 กระทู้
1245 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน รายงานตรวจสารป่นเปื้อน ...
เมื่อ มิถุนายน 09, 2018, 11:04:16 AM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

37 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03586
ใน Re: Colono รอบ2
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 12:07:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

138 กระทู้
68 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ทะเบียนวัดจังหวัดอุบลราช...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 09:13:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

243 กระทู้
138 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ให้หลิว
เมื่อ มิถุนายน 07, 2018, 10:14:27 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

378 กระทู้
156 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน รง.พัฒนาการเด็ก มิถุนาย...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 01:51:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

37 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ขอเชิญส่งใบสมัครทีมผู้ก่...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2018, 03:48:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

207 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน รง.แพทย์แผนไทย พค.61 รพ....
เมื่อ มิถุนายน 19, 2018, 10:06:49 AM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน งาน
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 02:21:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

1635 กระทู้
1023 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่ว...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 04:15:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

341 กระทู้
338 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcuo3577
ใน ส่งเวร OT.+ เวรยาม เดือน...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2018, 03:24:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

478 กระทู้
478 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน 43แฟ้ม_1-18 มิย.61_ หัวท...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2018, 08:17:53 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

3651 กระทู้
1824 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03586
ใน รง.506วันที่18-20มิย.61-...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:45:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

201 กระทู้
182 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 11:05:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แขม
ใน 5.ส ฝากให้ ชีทวน
เมื่อ มิถุนายน 06, 2018, 09:51:02 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

20 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน ให้พี่อ๋อย
เมื่อ มิถุนายน 06, 2018, 03:26:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Koomthorn
ใน ตัวอย่าง หนังสือรับรองกา...
เมื่อ พฤษภาคม 21, 2018, 12:29:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน ให้หมวย
เมื่อ มิถุนายน 13, 2018, 02:34:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

39 กระทู้
39 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน บัญชีรายชื่อ อสม.รพ.สต.ศ...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 08:48:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ฝากให้ รพ.สต.แดงหม้อ ค่ะ
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 08:49:40 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

12885 กระทู้ ใน 7016 หัวข้อ โดย 79 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: wilaree
กระทู้ล่าสุด: "รง.506วันที่18-20มิย.61-..." ( วันนี้ เวลา 08:45:19 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

17 บุคคลทั่วไป, 5 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
03571, สอ.ธาตุกลาง, ubu55, รพ.สต.จานเขื่อง, pcu03578

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 26. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)