ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

27 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน แผน OT ก.ย.61 รพ.สต.กลาง...
เมื่อ กันยายน 04, 2018, 02:16:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

533 กระทู้
529 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน GL ส.ค.61 รพ.สต.กลางใหญ่...
เมื่อ กันยายน 11, 2018, 10:53:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

265 กระทู้
265 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน ส่ง CFO รพ.สต.บุตร ให้แม...
เมื่อ กันยายน 14, 2018, 09:49:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

45 กระทู้
44 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03585
ใน คุณลักษณะของโต๊ะ เก้าอี้...
เมื่อ สิงหาคม 22, 2018, 09:39:37 AM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

407 กระทู้
377 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน รวมงานพลังแสงอาทิตย์
เมื่อ กันยายน 14, 2018, 04:49:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน อสม.แก้ไข 03579
เมื่อ มิถุนายน 04, 2018, 10:03:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

373 กระทู้
371 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน รายงานเบิกยา-วัคซีน รพ.ส...
เมื่อ กันยายน 22, 2018, 05:36:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1289 กระทู้
1273 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03586
ใน ความรู้เรื่องยากับผู้ประ...
เมื่อ กันยายน 14, 2018, 01:12:07 PM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

56 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03579
ใน Re: แก้ไขCA Colon
เมื่อ กันยายน 07, 2018, 04:55:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

324 กระทู้
130 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03585
ใน Re: แบบฟอร์มแผนปฎิบัติกา...
เมื่อ กันยายน 22, 2018, 09:10:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

274 กระทู้
167 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03580
ใน เป้าหมายคัดกรองวัณโรค รพ...
เมื่อ กันยายน 20, 2018, 12:18:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

389 กระทู้
163 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน Re: แบบรายงานฆ่าตัวตาย
เมื่อ กันยายน 17, 2018, 10:07:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

39 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน โครงการปี61รพ.สต.ดงยาง
เมื่อ กันยายน 18, 2018, 03:55:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

261 กระทู้
255 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองโน
ใน รายงานแพทย์แผนไทย สค.61 ...
เมื่อ กันยายน 11, 2018, 12:43:09 PM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน แผน ot รพ.สต.บุตร มี.ค.2...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 10:57:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2092 กระทู้
1329 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมว...
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 02:08:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

434 กระทู้
430 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน OT เวรยาม รพ.สต ท่าไห ...
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 09:12:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

577 กระทู้
577 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03585
ใน 43 แฟ้ม 14-20 ก.ย. 61รพ...
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 01:19:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

4523 กระทู้
2263 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03583
ใน 506 รพ.สต.ไผ่ 18-22 กย.6...
เมื่อ กันยายน 22, 2018, 09:12:01 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

239 กระทู้
220 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 09:59:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

11 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 03571
ใน เอกสารประกอบการเบิก ฉ
เมื่อ กันยายน 06, 2018, 10:04:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

50 กระทู้
42 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.จานเขื่อง
ใน ให้พี่ยิ้ม
เมื่อ กันยายน 18, 2018, 01:59:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu14850
ใน แบบฟอร์มเบิก พตส.ปี62
เมื่อ กันยายน 19, 2018, 10:39:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03580
ใน ไทย
เมื่อ สิงหาคม 30, 2018, 01:28:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

55 กระทู้
55 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน 21สค61
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 04:00:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu14850
ใน พตส.พว.ให้ตุ๊กตา
เมื่อ สิงหาคม 23, 2018, 01:47:34 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

15545 กระทู้ ใน 8788 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "รายงานเบิกยา-วัคซีน รพ.ส..." ( กันยายน 22, 2018, 05:36:05 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

12 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 18. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)