ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

69 กระทู้
69 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03585
ใน แผน OT เดือน มีนาคม 2...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 10:45:04 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

999 กระทู้
995 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืน GLนาคำใหญ่ 1
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2019, 07:15:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

426 กระทู้
423 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน CFO สสอ.เขื่องใน เดือน ม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2019, 03:44:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

73 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน TOR งบค่าเสื่อมปี 2562
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2019, 02:18:40 PM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

506 กระทู้
457 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน รายงานยุทธ จาก รพ.สต.ศรี...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2019, 01:54:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน อสม.แก้ไข 03579
เมื่อ มิถุนายน 04, 2018, 10:03:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

619 กระทู้
617 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ม.ค...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2019, 11:46:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1307 กระทู้
1288 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน Re: รายงานตรวจอาหารปลอดภ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2019, 10:41:49 AM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

99 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน รายชื่อผป.62
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 02:49:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

536 กระทู้
167 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน Re: รับรายชื่อผุ้รับบริจ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2019, 01:30:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

348 กระทู้
179 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน ฝากให้น้องหลิว จ้า
เมื่อ มกราคม 30, 2019, 03:43:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

438 กระทู้
173 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน แปลผลสังเกตพฤติกรรม 4 กล...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2019, 12:22:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

48 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน Re: รับรายงานตรวจสารเคมี...
เมื่อ ตุลาคม 30, 2018, 03:01:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

408 กระทู้
390 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ให้พี่อิ๊ว
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 09:00:14 AM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย duangcheewan
ใน คำสั่ง ล่าสุดจ้าา
เมื่อ มกราคม 10, 2019, 02:37:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2608 กระทู้
1686 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย compro
ใน Re: แจ้งรายชื่อบุคลากรสา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 09:45:02 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

541 กระทู้
537 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03577
ใน ส่งแผน OT +เวรยาม เดือน ...
เมื่อ มกราคม 28, 2019, 09:08:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน รายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ รพ....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 12:18:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

669 กระทู้
669 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03585
ใน 43 แฟ้ม 1-14 กุมภาพันธ์...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2019, 02:45:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

5903 กระทู้
2960 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03581
ใน 506 รพ.สต.โพนทอง 18-20 ก...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:57:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

301 กระทู้
282 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 07:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน ข้อมูล PAP62 รพ.สต.กุดกะ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2019, 11:25:59 AM

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

15 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน คุณสมบัติ ตู้เย็น 62
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 03:30:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

78 กระทู้
69 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน เบิก ฉ 11 คุณจินตนา
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 03:07:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน ให้หนองเหล่า
เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 02:01:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

31 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน โครงการฝากให้น้องน้อยโพน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2019, 03:15:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

121 กระทู้
120 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน แก้ไขให้บิวล่าสุด 1
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 12:03:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน บุตร
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 01:33:14 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

19868 กระทู้ ใน 11601 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "506 รพ.สต.โพนทอง 18-20 ก..." ( วันนี้ เวลา 08:57:34 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

29 บุคคลทั่วไป, 3 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
ปิยธิดา, Kanchana, รพ.สต.บ้านกอก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 40. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)