ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน แผน OT ต.ค.61 รพ.สต.กลาง...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2018, 09:39:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

691 กระทู้
687 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ธาตุกลาง
ใน GL61ธาตุกลาง ปิดงบ 61
เมื่อ ตุลาคม 23, 2018, 08:32:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

337 กระทู้
334 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืน CFO 61 รวมลูกข่ายเขื...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 09:00:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

47 กระทู้
46 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ที่พักขยะติดเชื่อ
เมื่อ ตุลาคม 17, 2018, 10:43:28 AM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

428 กระทู้
398 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน รง.ยุทธศาสตร์ กย.61 ส้มป...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2018, 09:42:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน อสม.แก้ไข 03579
เมื่อ มิถุนายน 04, 2018, 10:03:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

420 กระทู้
418 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03583
ใน รายงานเบิกยา-วัคซีน ต.ค....
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:41:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1296 กระทู้
1279 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน Re: รายงานตรวจอาหารปลอดภ...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 11:52:05 AM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

65 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน Re: สำรวจเป้าหมายคัดกรอง...
เมื่อ ตุลาคม 23, 2018, 11:51:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

365 กระทู้
150 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน Re: รับรายงานการดำเนินงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:41:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

296 กระทู้
169 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tuk_srisuk
ใน Re: รับจำนวนสำรวจกลุ่มเป...
เมื่อ ตุลาคม 23, 2018, 03:45:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

392 กระทู้
164 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน Re: แบบรายงานฆ่าตัวตาย
เมื่อ ตุลาคม 15, 2018, 04:14:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

43 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน Re: รับรายงานตรวจสารเคมี...
เมื่อ ตุลาคม 23, 2018, 03:32:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

292 กระทู้
282 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน รง.แพทย์แผนไทย กย.61 รพ....
เมื่อ ตุลาคม 13, 2018, 09:44:39 AM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน เลือกตั้งกรรมการ พกส.
เมื่อ ตุลาคม 09, 2018, 09:57:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2252 กระทู้
1392 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:58:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

458 กระทู้
454 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu14850
ใน แผน OT เดือนพฤศจิกายน 25...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:37:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

600 กระทู้
600 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 43 แฟ้ม ศสม.เขื่องใน 12-...
เมื่อ ตุลาคม 19, 2018, 03:39:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

4840 กระทู้
2416 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน Re: 506 18-21 ตค.61 รพ.ส...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:02:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

252 กระทู้
233 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2018, 11:01:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

14 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 03571
ใน ขั้นตอนการปิดบัญชี
เมื่อ ตุลาคม 17, 2018, 10:22:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

60 กระทู้
52 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน แบบลงทะเบียนออกกำลังกาย1...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2018, 11:48:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน ฝากให้ใหญ่
เมื่อ กันยายน 24, 2018, 12:39:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน บ้านกอก
เมื่อ ตุลาคม 12, 2018, 08:59:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

71 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน 20ตค61
เมื่อ ตุลาคม 20, 2018, 02:25:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย charoenchai
ใน รุ็
เมื่อ กันยายน 25, 2018, 03:03:10 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

16645 กระทู้ ใน 9510 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "Re: 506 18-21 ตค.61 รพ.ส..." ( วันนี้ เวลา 10:02:55 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

17 บุคคลทั่วไป, 9 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
10946, pcu03586, สถานีอนามัยหัวทุ่ง, duangcheewan, ubu55, สอ.กุดกะเสียน, รพ.สต.บ้านกอก, สอ.ธาตุกลาง, pcu03577

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 30. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)