สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี => ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน => ข้อความที่เริ่มโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:17:01 AM

หัวข้อ: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:17:01 AM
621226 ANCส้มป่อย นส.ประพัฒสร กอมณ๊94038
621226 ANCส้มป่อย นายมงคล จูมวันทา103533
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:27:42 AM
630107 ANCส้มป่อย นส.จิตรวรรณ พิพันธ์111510
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2020, 02:02:42 PM
630204 ANCส้มป่อย นส.วนิดา พวงมาลา179973
630204 ANCส้มป่อย นางมี บุผาวัน186335
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2020, 02:05:11 PM
630213 ANCส้มป่อย นส.ปิยวรรณ อุ่นคำ83402
630213 ANCส้มป่อย นายปิยะวัฒน์ ไพรสันต์187057
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2020, 03:37:50 PM
630218 ANCส้มป่อย นส.ชนกพร สืบเลย108318
630220 ANCส้มป่อย นส.เบ็ญจวรรณ ครองยุทธ103476
630220 ANCส้มป่อย นายอภิรักษ์ ครองยุทธ88556
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 03, 2020, 03:52:26 PM
630213 ANCส้มป่อย นส.ปิยะวรรณ อุ่นคำ83402
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 06, 2020, 09:35:06 AM
630303 ANCส้มป่อย นายสมประสงค์ ทองยืน159153
630303 ANCส้มป่อย นส.ดวงดาว บุสะบก149189
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 20, 2020, 02:29:57 PM
630305 Hbtypingส้มป่อย นส.ดวงดาว บุสะบก149189
630305 Hbtypingส้มป่อย นายสมประสงค์ ทองยืน159153
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 27, 2020, 08:26:41 AM
630324 ANCส้มป่อย นายอนุชา คณะสิทธิ์55422
630324 ANCส้มป่อย นส.รจนา สุขดี130605
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤษภาคม 28, 2020, 11:38:33 AM
630521 ANCส้มป่อย นส.พัชราภรณ์ สีดาชาติ93433
630521 ANCส้มป่อย นายเอกสิทธิ์ มานุช11205
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 08, 2020, 03:43:53 PM
630528 ANCส้มป่อย นส.ยุพา ชินทะวัน35132
630528 ANCส้มป่อย นายธีระพงษ์ อรมาตร86020
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 15, 2020, 02:49:41 PM
600801 Hb typing_ส้มป่อย นางวราภรณ์ มะโนศรี 1 สค 60
600801 Hb typing_ส้มป่อย นายสุขวัฒน์ เพ็งธรรม 1 สค 60
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 15, 2020, 02:57:37 PM
630609 ANCส้มป่อย นส.ภัทราภรณ์ โคตวงษ์91863
630609 ANCส้มป่อย นส.วราภรณ์ มะโนศรี156651
630609 ANCส้มป่อย นายวัฒนา อมมาลี2169
630609 ANCส้มป่อย นายสุขวัฒน์ เพ็งธรรม76881
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 30, 2020, 02:56:49 PM
630625 ANCส้มป่อย นางประพัฒสร กอมณี94038
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 20, 2020, 02:13:44 PM
630709 ANCส้มป่อย นส.วริศรา บรรธร188153
630709 ANCส้มป่อย นายปิยะพงษ์ แวววงค์75041
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 30, 2020, 02:41:44 PM
630723 ANCส้มป่อย นส.วิลาสินี นามประสพ91871