สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี => ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน => ข้อความที่เริ่มโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:17:01 AM

หัวข้อ: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:17:01 AM
621226 ANCส้มป่อย นส.ประพัฒสร กอมณ๊94038
621226 ANCส้มป่อย นายมงคล จูมวันทา103533
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:27:42 AM
630107 ANCส้มป่อย นส.จิตรวรรณ พิพันธ์111510
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2020, 02:02:42 PM
630204 ANCส้มป่อย นส.วนิดา พวงมาลา179973
630204 ANCส้มป่อย นางมี บุผาวัน186335
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2020, 02:05:11 PM
630213 ANCส้มป่อย นส.ปิยวรรณ อุ่นคำ83402
630213 ANCส้มป่อย นายปิยะวัฒน์ ไพรสันต์187057
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2020, 03:37:50 PM
630218 ANCส้มป่อย นส.ชนกพร สืบเลย108318
630220 ANCส้มป่อย นส.เบ็ญจวรรณ ครองยุทธ103476
630220 ANCส้มป่อย นายอภิรักษ์ ครองยุทธ88556
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 03, 2020, 03:52:26 PM
630213 ANCส้มป่อย นส.ปิยะวรรณ อุ่นคำ83402
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 06, 2020, 09:35:06 AM
630303 ANCส้มป่อย นายสมประสงค์ ทองยืน159153
630303 ANCส้มป่อย นส.ดวงดาว บุสะบก149189
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 20, 2020, 02:29:57 PM
630305 Hbtypingส้มป่อย นส.ดวงดาว บุสะบก149189
630305 Hbtypingส้มป่อย นายสมประสงค์ ทองยืน159153
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 27, 2020, 08:26:41 AM
630324 ANCส้มป่อย นายอนุชา คณะสิทธิ์55422
630324 ANCส้มป่อย นส.รจนา สุขดี130605
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤษภาคม 28, 2020, 11:38:33 AM
630521 ANCส้มป่อย นส.พัชราภรณ์ สีดาชาติ93433
630521 ANCส้มป่อย นายเอกสิทธิ์ มานุช11205
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 08, 2020, 03:43:53 PM
630528 ANCส้มป่อย นส.ยุพา ชินทะวัน35132
630528 ANCส้มป่อย นายธีระพงษ์ อรมาตร86020
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 15, 2020, 02:49:41 PM
600801 Hb typing_ส้มป่อย นางวราภรณ์ มะโนศรี 1 สค 60
600801 Hb typing_ส้มป่อย นายสุขวัฒน์ เพ็งธรรม 1 สค 60
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 15, 2020, 02:57:37 PM
630609 ANCส้มป่อย นส.ภัทราภรณ์ โคตวงษ์91863
630609 ANCส้มป่อย นส.วราภรณ์ มะโนศรี156651
630609 ANCส้มป่อย นายวัฒนา อมมาลี2169
630609 ANCส้มป่อย นายสุขวัฒน์ เพ็งธรรม76881
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 30, 2020, 02:56:49 PM
630625 ANCส้มป่อย นางประพัฒสร กอมณี94038
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 20, 2020, 02:13:44 PM
630709 ANCส้มป่อย นส.วริศรา บรรธร188153
630709 ANCส้มป่อย นายปิยะพงษ์ แวววงค์75041
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 30, 2020, 02:41:44 PM
630723 ANCส้มป่อย นส.วิลาสินี นามประสพ91871
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ สิงหาคม 17, 2020, 10:53:05 AM
630813 ANCส้มป่อย นส.เบ็ญจวรรณ ครองยุทธ103476
630813 ANCส้มป่อย นส.วารุณี ทองแสง70586
630813 ANCส้มป่อย นายประวิทย์ ศรศรี40184
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ สิงหาคม 27, 2020, 01:23:21 PM
630820 ANCส้มป่อย นส.รจนา สุขดี130605
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 01, 2020, 02:39:10 PM
630929 ANCส้มป่อย นส.วริศรา บบรธร188153
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 20, 2020, 02:28:00 PM
631015 ANCส้มป่อย นางจุฑารัตน์ ทองทิพย์110552
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 20, 2020, 02:28:28 PM
631015 ANCส้มป่อย นายโอฬาร กาบไม้จันทร์189072
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 30, 2020, 03:52:57 PM
631029 ANCส้มป่อย นส.วารุณี ทองแสง70586
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤศจิกายน 24, 2020, 02:51:59 PM
631112 ANCส้มป่อย นส.พัชราภรณ์ สีดาชาติ93433
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 14, 2021, 10:03:52 AM
640105 ANCส้มป่อย นายสิทธิกร ชมภูพื้น92115
640105 ANCส้มป่อย นายนำพล ทองบ่อ80693
640105 ANCส้มป่อย นส.เสาวลักษณ์ เพ็งธรรม138456
640105 ANCส้มป่อย นส.จันทกานต์ คำภาแก้ว11507
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 28, 2021, 11:48:25 AM
640107 Hbtypingส้มป่อย นส.จันทกานต์ คำภาแก้ว115507
640107 Hbtypingส้มป่อย นายสิธิกร ชมภูพื้น92115
640108 Alphathalส้มป่อย นส.จันทกานต์ คำภาแก้ว115507
640108 Alphathalส้มป่อย นายสิทธิกร ชมภูพื้น92115
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2021, 03:32:23 PM
640202 ANCส้มป่อย นส.วาสนา ทองเขียว33521
640202 ANCส้มป่อย นายมนัส มารมย์115102
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 15, 2021, 11:16:38 AM
640203 Hbtypingส้มป่อย นางสาววาสนา ทองเขียว33521
640203 Hbtypingส้มป่อย นายมนัต มารมย์115102
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 02, 2021, 01:46:25 PM
640525 ANCส้มป่อย นส.พรสวรรค์ สุกดาวัน166106
640525 ANCส้มป่อย นายสุรพล บุญแผ้ว107132
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 11, 2021, 03:23:38 PM
640608 ANCส้มป่อย นา.วาสนา ทองเขียว33521
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 23, 2021, 03:19:57 PM
640528 Alphathalส้มป่อย นางพรสวรรค์ สุกดาวัน166106
640528 Alphathalส้มป่อย นายสุรพล บุญแผ้ว107132
หัวข้อ: Re: รพสต.ส้มป่อย
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 23, 2021, 03:22:48 PM
640528 Hbtypingส้มป่อย นายพรสวรรค์ สุกดาวัน166106
640528 Hbtypingส้มป่อย นายสุรพล บุญแผ้ว107132