สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี => ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน => ข้อความที่เริ่มโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:21:15 AM

หัวข้อ: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:21:15 AM
600302 Hbtyping สร้างถ่อ_ศุภกร เข็มแก้ว
600302 Hbtyping สร้างถ่อ_เอกชัย บุญมา
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:28:23 AM
630107 ANCสร้างถ่อ นส.ศุภกร เข็มแก้ว47350
630107 ANCสร้างถ่อ นางสาวพัชรี อรอินทร90598
630107 ANCสร้างถ่อ นายเอกชัย บุญมา
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:34:22 AM
630116 ANCสร้างถ่อ นส.พรรณี ภูมิชัย49244
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2020, 03:55:22 PM
630128 ANCสร้างถ่อ นายอดิเดช บุญครอบ108581
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2020, 02:03:55 PM
630204 ANCสร้างถ่อ นส.อริสา ส่งสุข106188
630204 ANCสร้างถ่อ นายปรัชญา ปางชาติ113153
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2020, 11:24:51 AM
630211 ANCสร้างถ่อ นส.นพวรรณ ส่งสุข66337
630211 ANCสร้างถ่อ นายศราวุธ ส่งสุข7895
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 16, 2020, 03:30:03 PM
630312 ANCสร้างถ่อ นส.สุวรรธิดา ศรีพลเมือง35783
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 09, 2020, 01:56:43 PM
630407 ANCสร้างถ่อ นส.ธิดาพร พิมพ์ทอง108979
630407 ANCสร้างถ่อ นายนันธวัฒน์ นิลพัฒน์187446
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 17, 2020, 09:21:45 AM
630409 ANCสร้างถ่อ นส.สาวิตรี ขวานทอง187465
630409 ANCสร้างถ่อ นายนิพล ขวานทอง187466
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 20, 2020, 03:29:45 PM
630416 ANCสร้างถ่อ นส.รุ่งทิวา อุทธสิงห์186322
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤษภาคม 07, 2020, 09:11:40 AM
630430 ANCสร้างถ่อ นส.อรวรรณ ศรีเมือง129815
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤษภาคม 12, 2020, 03:15:39 PM
630505 ANCสร้างถ่อ นายมงคล เข็มเพ็ชร86293
630505 ANCสร้างถ่อ นส.สุจิตรา อุทธสิงห์85973
630505 ANCสร้างถ่อ นส.ศุภากร เข็มแก้ว47350
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤษภาคม 28, 2020, 03:49:21 PM
630526 ANCสร้างถ่อ นส.อุมาพร ศรีสันต์8251
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 04, 2020, 11:47:43 AM
630526 ANCสร้างถ่อ นส.อุมาพร ศรีสันต์8251
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 09, 2020, 02:46:45 PM
630602 ANCสร้างถ่อ นส.ฐิตารัตน์ วรสุทธิ์127730
630602 ANCสร้างถ่อ นส.ภัทราภรณ์ คำโสภา85078
630602 ANCสร้างถ่อ นายชัยยง ใสแสง86224
630602 ANCสร้างถ่อ นายนครินทร์ คำแก้ว96457
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 15, 2020, 02:57:57 PM
630609 ANCสร้างถ่อ นส.พัชรี อรอินทร์90598
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ สิงหาคม 10, 2020, 10:59:13 AM
630804 ANCสร้างถ่อ นส.สุภิญญา ศรีเมือง90349
630804 ANCสร้างถ่อ นายโชคชัย ทองแสง34767
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ สิงหาคม 14, 2020, 11:51:10 AM
630811 ANCสร้างถ่อ นส.ธิดารัตน์ โพวัน188076
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กันยายน 22, 2020, 01:50:10 PM
630917 ANCสร้างถ่อ นส.ภัทราภรณ์ คำโสภา85078
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กันยายน 24, 2020, 02:20:45 PM
630922 ANCสร้างถ่อ นส.ธิดารัตน์ โพวัน188076
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 01, 2020, 02:35:48 PM
630924 ANCสร้างถ่อ นส.ภัสนีพร ทองปอน134752
630924 ANCสร้างถ่อ นายเอกพล สายแสง88262
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 29, 2020, 04:00:20 PM
631020 ANCสร้างถ่อ นส.ศิริลักษณ์ ฝอยทอง65682
631020 ANCสร้างถ่อ นายสิริวิทย์ สารการ6247
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 30, 2020, 03:51:02 PM
631027 ANCสร้างถ่อ นส.สุประวีณ์ บุญพิมพ์98512
631027 ANCสร้างถ่อ นางบุตรสบา อินทร์สำราญ91631
631027 ANCสร้างถ่อ นายบุญมี อินทร์สำราญ142861
631027 ANCสร้างถ่อ นายวีระชัย บุญครอง52550
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤศจิกายน 12, 2020, 03:18:00 PM
631022 Hbtypingสร้างถ่อ  นายสิริวิทย์ สารการ6247
631022 Hbtypingสร้างถ่อ นส.ศิริลักษณ์ ฝอยทอง65682
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤศจิกายน 12, 2020, 03:19:35 PM
631029 Hbtypingสร้างถ่อ นส.สุประวีณ์ บุญพิมพ์98512
631029 Hbtypingสร้างถ่อ นายวีระชัย บุญครอง52550
631029Alphalสร้างถ่อ นายวีระชัย บุญครอง52550
631029Alphathalสร้างถ่อ นส.สุประวีณ์ บุญพิมพ์98512
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤศจิกายน 13, 2020, 02:54:24 PM
631110 ANCสร้างถ่อ นส.ฐิตารัตน์ วรสุทธิ์127730
631110 ANCสร้างถ่อ นส.สุจิตรา อุทธสิงห์85973
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤศจิกายน 30, 2020, 11:01:16 AM
631124 ANCสร้างถ่อ นส.ขวัญตา พัฒนา189414
631124 ANCสร้างถ่อ นายอนุวัฒน์ พลอำนวย11453
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤศจิกายน 30, 2020, 11:07:41 AM
631021 Betathalสร้างถ่อ  นส.ศิริลักษณ์.นายสิริวิทย์ สารการ
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ธันวาคม 17, 2020, 03:16:04 PM
631215 ANCสร้างถ่อ นส.รุ่งรวี ล้ำนาค97696
631215 ANCสร้างถ่อ นายเริงฤทธิพงษ์ ส่งสุข136673
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2021, 10:49:21 AM
640126 ANCสร้างถ่อ นางพิมพา รุ่งเรือง117953
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 03, 2021, 01:31:22 PM
640223 ANCสร้างถ่อ นส.พิกุลทอง การุณย์56461
640223 ANCสร้างถ่อ นายศราวุธ รุ่งเรือง31597
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 03, 2021, 01:40:29 PM
640225 ANCสร้างถ่อ นส.กัญญารัตน์ ใจสุข71854
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 09, 2021, 10:03:10 AM
640304 ANCสร้างถ่อ นส.ภัสนีพร ทองปอน134752
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 16, 2021, 01:29:29 PM
640309 ANCสร้างถ่อ นส.บุณยาพร ครองยุติ42714
640309 ANCสร้างถ่อ นส.ประภาศรี พันธ์เพชร190281
640309 ANCสร้่างถ่อ นายฐานิต สาธุภาค41780
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 02, 2021, 02:20:48 PM
640330 ANCสร้างถ่อ นส.รุ่งรวี ล้ำนาค97696
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 23, 2021, 08:41:29 AM
640408 ANCสร้่างถ่อ นางบุตรสมา อินทร์สำราญ91631
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 23, 2021, 08:57:10 AM
640420 ANCสร้างถ่อ นส.ขวัญตา พัฒนา18941
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 27, 2021, 02:20:17 PM
640422 ANCสร้างถ่อ นส.สุประวีณ์ บุญพิมพ์98512
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤษภาคม 11, 2021, 01:17:24 PM
640506 ANCสร้างถ่อ นส.อารียา สมานทอง100682
640506 ANCสร้างถ่อ นายตระกูลย์ วราห์คำ94957
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤษภาคม 17, 2021, 01:30:08 PM
640511 ANCสร้างถ่อ นส.มัณฑนา สารกุมาร41655
640511 ANCสร้างถ่อ นายวัชรินทร์ สวัสดิภาพ39855
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 02, 2021, 01:47:04 PM
640525 ANCสร้างถ่อ นส.อาทิตยา อุทธสิงห์75778
640525 ANCสร้างถ่อ นายธวัชชัย เครื่องทอง81058
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 04, 2021, 03:22:27 PM
640601 ANCสร้างถ่อ นส.สุภิชา บัวภา112602
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 04, 2021, 03:22:47 PM
640601 ANCสร้างถ่อ นายกันตภณ แววศรี78546
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 11, 2021, 03:24:11 PM
640608 ANCสร้างถ่อ นส.นวรินทร์ สุวรรณ์จันทร์191361
640608 ANCสร้างถ่อ นายพงษ์พันธ์ บุญอุ้ม383083
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 23, 2021, 03:24:53 PM
640606 Hbtypingสร้างถ่อ นายกันตภณ แววศรี78546
640610 Alphathalสร้างถ่อ นส.สุภิชา บัวภา112602
640610 Alphathalสร้างถ่อ นายกันตภณ แววศรี78546
640610 Hbtypingสร้างถ่อ นส.สุภิชา บัวภา112602
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 06, 2021, 01:46:03 PM
640624 สร้างถ่อ
หัวข้อ: Re: รพสต.สร้างถ่อ
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 09, 2021, 04:07:54 PM
640709 ANC สร้างถ่อ