สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศข่าว

[1] ประกาศข่าวทั่วไป

[2] ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

[3] ประกาศรับสมัครงาน

งานบริหารและการเงิน

[4] งานบริหารทั่วไป

[5] รายงาน GL

[6] รายงาน CFO

[7] งานการเงินการบัญชี

งานวิชาการ

[8] งานพัฒนายุทธศาสตร์

[9] งานประกันสุขภาพ

[-] งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

[-] งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[-] งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

[-] งานเภสัชสาธารณสุข

[-] งานคุ้มครองผู้บริโภค

งานสนับสนุนบริการ

[-] งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

[-] งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

[-] งานควบคุมโรคติดต่อ

[-] งานการแพทย์และสุขภาพจิต

[-] งานทันตสาธารณสุข

[-] งานยาเสพติด

[-] งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

[-] งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

[-] งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

งานสารบรรณ

[-] งานระบบ IT

[-] งานสารบรรณ

[-] ข่าว สสอ.เขื่องใน

[-] งานยานพาหนะ

[-] งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

[-] รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

[-] รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

[-] รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

[-] รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

[-] รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

[-] รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

[-] รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

[-] รายงานเยี่ยมบ้าน

[-] รายงาน Pap และ VIA

รับ-ส่งข้อมูลโซน

[-] โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

[-] โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

[-] โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

[-] โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

[-] โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

[-] โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

หมวดหมู่ทั่วไป

[-] โปรแกรมที่จำเป็น

[-] เผยแพร่เอกสารวิชาการ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version