สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

คลังข้อมูลNCD

[1] บอร์ดใหม่

ทดลอง

[2] ทดลอง

[3] ชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังเสียชีวิต

งานบริหารและการเงิน

[4] รายงาน GL

[5] รายงาน CFO

สุขภาพจิตและยาเสพติด

[6] สุขภาพจิตและยาเสพติด

ส่งงานฝ่ายฯสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

[7] ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

[8] วาระการประชุม สสอ.เขื่องใน

[9] งานรับ - ส่งข้อมูลGL

[-] ฝ่ายยุทธศาสตร์

[-] อนามัยสิ่งแวดล้อม

[-] ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

[-] ฝ่ายควบคุมโรค

[-] งานควบคุมโรค

[-] ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

[-] ฝ่ายอนามัย

[-] ข่าว สสอ.เขื่องใน

[-] รับ-ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

[-] ฝ่ายบุคลากร

หมวดหมู่ใหม่

[-] งานสารบรรณ

506_new

[-] 506

รับ ส่ง รายงาน54

[-] รายงานเยี่ยมบ้าน

[-] แพทย์แผนไทย

[-] บริหารเวชภัณฑ์

[-] ส่งรายงาน Pap และ VIA

[-] รายงาน 21 แฟ้ม

[-] ส่งรายงานตรวจสุขภาพ

[-] รับ ส่งรายงานยา

[-] Central Supply

รายงานฝ่ายควบคุมโรค

[-] รายงาน 506

หมวดหมู่ทั่วไป

[-] โปรแกรมที่จำเป็น

[-] สถานีอนามัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

[-] ข่าวสารทางราชการ

[-] ผู้บริหาร รพ.สต.

[-] พยาบาลวิชาชีพ

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version